Η Τσεχοσλοβακία δεν υπάρχει.
Υπάρχουν:
Τσέχος
Σλοβακία

Reply